Czy do wartości oszacowania nieruchomości dokonanej przez biegłego przy sprzedaży tej nieruchomości w drodze licytacji należy dokonać doliczenia 23% stawki podatku VAT?

20 kwietnia 2017 / 0 comments

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w S. w toku prowadzonych postępowań egzekucyjnych z udziałem dłużnika K. D., NIP:… dokonał zajęcia nieruchomości położonej w S. przy ul. M., dla której Sąd Rejonowy w S. X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW …. Przedmiotowa nieruchomość została nabyta przez dłużnika w drodze warunkowej umowy sprzedaży…

Read more →

Odwrotne obciążenie. Budownictwo.

20 kwietnia 2017 / 0 comments

W dniu 15 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku w wysokości 23% dla świadczonej usługi mieszczącej się w grupowaniu PKWiU 71.12.13.0 oraz w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla świadczonej usługi mieszczącej się w grupowaniu PKWiU 42.21.21.0. We…

Read more →

Podstawa opodatkowania. Sprzedaż promocyjna

20 kwietnia 2017 / 0 comments

Spółka S.A, (dalej: Wnioskodawca) jest producentem wyrobów papierowych. Spółka sprzedaje swoje wyroby innym podmiotom zarówno prowadzącym jak i nie prowadzącym działalność gospodarczą (dalej: Klienci). Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności prowadzi działania o charakterze promocyjnym. Jednym z takich działań jest sprzedaż towarów ze znacznym rabatem, po uwzględnieniu którego promocyjna cena sprzedaży danego towaru wynosi 1 grosz…

Read more →

Centralizacja rozliczeń VAT – Dom Pomocy Społecznej

20 kwietnia 2017 / 0 comments

Gmina Miasto jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Wykonuje zadania nałożone na nią odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których została powołana. Na terenie Gminy, w ramach wyodrębnionej działalności funkcjonują podległe jej jednostki budżetowe. Do 31 grudnia 2016 r. jednostki budżetowe Gminy były podatnikami podatku od towarów i usług VAT i dokonywały rozliczeń…

Read more →

Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. VAT.

20 kwietnia 2017 / 0 comments

Gmina B (Wnioskodawca) jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT, składającym miesięczne deklaracje VAT-7, występującym jako podatnik VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Do 31 grudnia 2016 r. jako Gmina zarejestrowany był i rozliczał się dla celów podatku VAT Urząd Gminy. Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 5…

Read more →

Centralizacja rozliczeń VAT

20 kwietnia 2017 / 0 comments

Gmina W. posiada osobowość prawną, jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Gmina dokonała centralizacji rozliczeń wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi od dnia 1 stycznia 2017 r. Gmina zamierza zrealizować następującą inwestycję opisaną szczegółowo poniżej. Zdarzenie: „X.”. W granicach Gminy W. leżą następujące wsie B., Cz., D. , G. , K., S., Ś., R., R.-B., W., W….

Read more →

Odliczenie podatku VAT od paliwa do samochodów specjalnych

10 października 2014 / 0 comments

Przepis art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 247, poz. 1652 ze zm.) należy rozumieć w ten sposób, że odliczenie w pełnej wysokości podatku naliczonego z tytułu nabycia, leasingu lub najmu samochodu…

Read more →

Prezenty małej wartości a podatek VAT

10 października 2014 / 0 comments

Wskazaną w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) łączną wartość prezentów małej wartości nieprzekraczającą w roku podatkowym kwoty 100 zł, należy rozumieć jako cenę ich nabycia netto (bez podatku), a w przypadku…

Read more →

Czy uzyskując spłatę należy od tej kwoty przychodu uiścić podatek dochodowy

5 lipca 2013 / 0 comments

Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym po stronie Wnioskodawczyni powstanie obowiązek w podatku dochodowym od osób fizycznych, i czy Wnioskodawczyni uzyskując spłatę w wysokości 150.000 zł jest zobowiązana do zapłaty od tej kwoty przychodu podatku dochodowego? 

Sprzedaż mieszkania a podatek

5 lipca 2013 / 0 comments

Jeżeli podatnik sprzeda nieruchomość w latach 2013-2017, to czy musi zapłacić 19% podatku ? Jeżeli tak to od całości czy od 50% wartości?

Uwaga! W celu zapewnienia prawidłowej pracy tej strony musimy zapisać na Twoim urządzeniu pliki nazywane cookie. Od 25.05.2011r regulacje Unii Europejskiej wymagają uzyskania zgody użytkownika. Jaka jest Twoja decyzja?
Zgoda
x