Odliczenie podatku VAT od paliwa do samochodów specjalnych

10 października 2014 / 0 comments

Przepis art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 247, poz. 1652 ze zm.) należy rozumieć w ten sposób, że odliczenie w pełnej wysokości podatku naliczonego z tytułu nabycia, leasingu lub najmu samochodu…

Read more →

Prezenty małej wartości a podatek VAT

10 października 2014 / 0 comments

Wskazaną w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) łączną wartość prezentów małej wartości nieprzekraczającą w roku podatkowym kwoty 100 zł, należy rozumieć jako cenę ich nabycia netto (bez podatku), a w przypadku…

Read more →

Czy uzyskując spłatę należy od tej kwoty przychodu uiścić podatek dochodowy

5 lipca 2013 / 0 comments

Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym po stronie Wnioskodawczyni powstanie obowiązek w podatku dochodowym od osób fizycznych, i czy Wnioskodawczyni uzyskując spłatę w wysokości 150.000 zł jest zobowiązana do zapłaty od tej kwoty przychodu podatku dochodowego? 

Sprzedaż mieszkania a podatek

5 lipca 2013 / 0 comments

Jeżeli podatnik sprzeda nieruchomość w latach 2013-2017, to czy musi zapłacić 19% podatku ? Jeżeli tak to od całości czy od 50% wartości?

Czy płacić podatek dochodowy z tytułu sprzedaży mieszkania?

5 lipca 2013 / 0 comments

Czy powinien Pan zapłacić podatek dochodowy z tytułu sprzedaży mieszkania, jeżeli tak, to w jakiej wysokości, w jakim terminie i jakie dokumenty należy złożyć do Urzędu Skarbowego?

Ulga prorodzinna 50 %

5 lipca 2013 / 0 comments

Czy Wnioskodawca może skorzystać z 50% ulgi na dzieci?

Obowiązek syndyka korekt deklaracji vat

31 maja 2012 / 0 comments

Czy Syndyk masy upadłości Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej ma obowiązek dokonania i złożenia korekt deklaracji VAT-7 wynikających z nieuregulowanych należności za faktury przez Sp. z o.o. przed datą ogłoszenia upadłości Spółki?

Moment powstania obowiązku podatkowego w imporcie usług

31 maja 2012 / 0 comments

Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług i rozliczenie podatku oraz stawka podatku.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego vat

31 maja 2012 / 0 comments

Prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Faktura korygująca do faktury wewnętrznej w imporcie usług

30 maja 2012 / 0 comments

Dot. prawidłowości rozliczenia w deklaracji VAT-7 transakcji w zakresie importu usług w związku z wystawianiem faktury korygującej do faktury wewnętrznej dokumentującej import usług oraz określenia kursu właściwego do przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej wynikających z faktury korygującej.

Uwaga! W celu zapewnienia prawidłowej pracy tej strony musimy zapisać na Twoim urządzeniu pliki nazywane cookie. Od 25.05.2011r regulacje Unii Europejskiej wymagają uzyskania zgody użytkownika. Jaka jest Twoja decyzja?
Zgoda
x